ارسال آثار
  • نام و نام خانوادگیکد ملیشماره تماس 
  • فایل ها را به اینجا بکشید
    انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf, zip, rar, apk, mp4, mkv.
    طبق قوانین و چارچوب جشنواره بارگذاری شود / آثار با لوگو متنا مورد قبول در بخش داوری می باشد.
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .